Amchipedia Wiki
Advertisement

Shiva Maanasa Pooja[]

Ratnaihi kalpitamasanam hima-jalaihi snanan cha divyaambaram.

Nana ratna vibhushitam mrugamadaam modankitan chandanam.

Jati champaka bilva patra rachitam, pushpam cha dhoopan tatha.

Dipan-devataya-nidhe-Pashupate ghrt-kalpitam-gruhyataam,

Savvarnena nav-ratna khanda rachite, paatre ghrtam paayasam

Bhakshyam pancha-vidham payo dadhi-yutam, Rambha-phalam paanakam

Shaakanamayutam jalam ruchi karam, karpoora khandojjvalam

Tamboolam manasaa maya virachitam, bhaktya prabho svikuru.

Chhatram chaamarayoryugam vyjanakam, chatarshakam nirmalam.

Veena, Bheri, Mrdanga ka hala-kala, geetan-cha-nrtyan tatha.

Saashtangam prantih-stutir-bahu-vidhaa, hetat-samastam-maya,

Sankalpena-samarpitam-tava-vibho, poojam-grahanna-prabho.

Aaatma-tvam girija mati sahachara, prana-shareeran-gruham,

Pooja-te-vishayopabhoga rachana nidra samadhi-stithihi.

Sanchaarah padayoh pradakshina vidhihi, stotrani sarvagiro,

yad-yad karma karomi tad-tad-akhilam Shambho tava-araadhanam.

Kara-charana-krutamavaa, krayajam-karama-jamvaa,

Sravana-nayana-jamvaa, manasam vaparaadham.

Viditama-viditam-vaa, sarve-me-tat-kshmasva.

Jaya-Jaya karunabdhe Sri MahaDeva Shambho (2)'

रत्नै: कल्पितमासनंहिमजलैहि स्नानंच दिव्याम्बरम

नानारत्न विभूशितम मृगमदाम मोदंकितमचंदनम

जातीच्म्पक्बिल्वपत्रराचितं पुष्पं च धूपनतथा 

Advertisement